Ochrona sygnalistów – nowa dyrektywa unijna

Czy wiesz, że whistleblowing to jeden z najskuteczniejszych sposobów uzyskania informacji o nadużyciach? Kto może zostać sygnalistą oraz jakiej ochronie będzie podlegać? Jak wynika z badania, tylko co trzeci ankietowany zgłaszał kiedykolwiek nieprawidłowości w miejscu pracy, a około połowa jest skłonna podejmować takie działania. Co więc stoi na przeszkodzie częstszym zgłoszeniom ze strony pracowników?

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej również dyrektywą o ochronie sygnalistów jest ustanowieniem standardu ochrony prawnej dla osób, które przekazują informację o nieprawidłowościach zauważonych w firmie. 

Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii [1]

Aktualnie w Polsce trwają prace nad projektem ustawy transponującej Dyrektywę do prawa krajowego. Dyrektywa powinna zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego do dnia 17 grudnia 2021 roku. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przeprowadzenie konsultacji społecznych planuje w trzecim kwartale bieżącego roku. Wprowadzenie zinstytucjonalizowanej ochrony sygnalistów ma służyć lepszemu egzekwowaniu prawa i interesowi publicznemu.

Spis treści

Zakres podmiotowy - kim jest sygnalista?

Sygnalista (ang. whistleblower) zdefiniowany został w punkcie 1 artykuł 4 Preambuły Dyrektywy jako osoba działająca dla organizacji (publicznej lub prywatnej) w kontekście związanym z pracą, zgłaszająca zagrożenia lub szkody dla interesu publicznego. Sygnalistą będzie mógł być każdy, kto dokona zgłoszenia – pracownik, współpracownik (zleceniobiorca, samozatrudniony), akcjonariusz, wspólnik, członek organu zarządzającego, nadzorującego, czy pracownik podwykonawcy,  a także wolontariuszy i stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie.

Zakres przedmiotowy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

Zgłaszane naruszenia aktów prawnych dotyczyć mogą następujących dziedzin: zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych. Zakres naruszeń może zostać rozszerzony przez przepisy krajowe.[2]

Kogo dotyczą obowiązki wdrożenia procedur zgłaszania naruszenia prawa? [3]

Kanały zgłaszania nieprawidłowości

Tworzone w przedsiębiorstwach kanały zgłaszania nieprawidłowości są skuteczne i wydajne oraz bezpieczne dla sygnalistów sposoby zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa zakłada hierarchizację kanałów na: kanały wewnętrzne, które mają być pierwszym wyborem w przypadku zgłaszania nieprawidłowości, kanały zewnętrzne rozumiane jako możliwość dokonywania zgłoszeń do właściwych organów tak jak: organy sądowe, regulacyjne, nadzorcze, ścigania, antykorupcyjne, czy też Rzecznik Praw Obywatelskich oraz ujawnienia publiczne (medialne). Hierarchizacja ma ułatwiać i przyspieszać procesy dokonywania zgłoszeń i jednocześnie – w przypadku opieszałości kanałów niższych w hierarchii – umożliwić sygnaliście eskalację zgłoszenia[4]

Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń mogą być wspólne dla kilku gmin lub obsługiwane przez wspólne organy gminne zgodnie z prawem krajowym, pod warunkiem, że wspólne wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń są odrębne i niezależne od odpowiednich zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń[5]

Jak powinien wyglądać system zgłaszania nieprawidłowości?

Należy stworzyć odpo­wiedni system przewidujący procedurę postępowania zarówno dla zgłaszającego nieprawi­dłowość, jak i dla osób weryfikujących to zgłoszenie. Niezależnie od sposobu dokonywania wybrany system musi zapewniać poufność i bezpieczeństwo za­równo przekazywanych informacji, jak i samego sygnalisty, a także uniemożliwiać dostęp do informacji osobom nieupoważnionym. Zgłoszenia muszą być także odnotowywane w rejestrze tak aby można je było przechowywać i potwierdzić ich zaistnienie[6]

System zgłaszania nieprawidłowości musi[7]

Środki ochrony – zakaz działań odwetowych [8]

Państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmują niezbędne środki, aby zakazać wszelkich form działań odwetowych wobec osób, w tym gróźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności działań odwetowych podejmowanych w następujących formach:

Sankcje

Państwa członkowskie wprowadzają przepisy przewidujące skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje dla osób dokonujących zgłoszenia, wobec których ustalono, że świadomie dokonały zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji. Państwa członkowskie wprowadzają również przepisy przewidujące, zgodnie z prawem krajowym, środki odszkodowawcze za szkodę wynikającą z takiego zgłoszenia lub ujawniania publicznego [9]

Podsumowanie

Podsumowując państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 17 grudnia 2021 roku. Na zasadzie odstępstwa w przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających od 50 do 249 pracowników, państwa członkowskie wprowadzają w życie do dnia 17 grudnia 2023 roku. Jak konkretnie będą wyglądać wymogi i obowiązki w Polsce, przekonamy się za jakiś czas. Jed­nak już dzisiaj organizacje mogą zacząć przygotowywać się na wdrożenie systemu zgłasza­nia nieprawidłowości. Z pełnym tekstem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 można zapoznać się na stronie.

źródła:

[1] [5] [7] [8] [9] DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

[2] A. Chylińska, Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Rynku Pracy ws. Ochrony Sygnalistów, Warszawa, 2021.

[3] Ł. Lasek, Sz. Kubiak i inni, System zgłaszania nieprawidłowości – czy trzeba i warto go mieć?, Wardyński i Wspólnicy, Warszawa 2021, s. 2.

[4] A. Chylińska, Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Rynku Pracy ws. Ochrony Sygnalistów, Warszawa, 2021.

[6] Ł. Lasek, Sz. Kubiak i inni, System zgłaszania nieprawidłowości – czy trzeba i warto go mieć?, Wardyński i Wspólnicy, Warszawa 2021, s. 6.

Oceń ten artykuł:

Średnia ocen artykułu: / 5. Liczba ocen:

Brak ocen tego artykułu! Bądź pierwszym oceniającym.

Inne artykuły

Jedna odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!