Regulamin

Portal internetowy dostępny pod adresem https://constantgrowth.pl prowadzony przez Constant Growth z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:

a)    numer telefonu: +48 533 752 988,

b)    adres e-mail: kontakt@constantgrowth.pl

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

1.     Portal – portal internetowy działający pod adresem https://constantgrowth.pl

2.     Usługodawca – Constant Growth Sp. z o.o., ul. Franciszka Stefczyka 32/6, 20-151 Lublin, SR Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000591900, NIP: 7123304333, REGON: 363238996, Wysokość kapitału zakładowego: 10.000,00 zł.

3.     Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

4.     Uczestnik –osoba skierowana przez Usługobiorcę do korzystania z kursów oferowanych przez Usługodawcę.

5.     Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

6.     Kurs – usługa szkoleniowa oraz materiały szkoleniowe, znajdująca się w ofercie Usługodawcy.

7.     Konto usługobiorcy – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Usługobiorcy w tym informacje o zamówionych usługach.

II. Postanowienia ogólne

1.     Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.     Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3.     Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

4.     Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

5.     Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

6.     Informacje dotyczące usług znajdujące się na Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Kursów, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

1.     Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi bezpłatne dostępne dla każdego Usługobiorcy, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu.

2.     Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne, w szczególności umożliwia dostęp do Kursów znajdujących się w jego ofercie.

3.     Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

a.     urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b.     przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c.     dostęp do poczty elektronicznej.

4.     Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Rejestracja na Portalu

1.     Podczas złożenia przez Usługobiorcę pierwszego zamówienia tworzone jest automatycznie Konto usługobiorcy.

2.     W momencie utworzenia Konta usługobiorcy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.

3.     Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto usługobiorcy.

4.     Usługobiorcy zabrania się udostępniania Konta usługobiorcy osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Usługobiorcy.

5.     Usługobiorca nie posiada prawa do zbywania Konta usługobiorcy innym podmiotom.

6.     Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie do Konta usługobiorcy.

7.     W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta usługobiorcy.

V. Zamówienia

1.     W celu złożenia zamówienia Usługobiorca loguje się na Konto usługobiorcy oraz dokonuje wyboru pożądanego Kursu. 

2.     Po dokonaniu wyboru Kursu Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie zostaje automatycznie przekierowany do systemu płatności elektronicznych za pośrednictwem, którego opłaca zamówienie.

3.     Z chwilą dokonania poprawnej płatności przez Usługobiorcę dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie udzielenia dostępu do Kursu.

4.     Usługodawca dopuszcza składanie zamówienia na Kurs z pominięciem zasad określonych w ust. 1, w szczególności na podstawie indywidualnych ustaleń z Usługobiorcą. W celu zamówienia Kursu Usługobiorca dokonuje płatności za pomocą przelewu tradycyjnego zgodnie ze wskazanymi przez Usługodawcę danymi. Umowa zostaje zawarta zgodnie z ust. 3.

5.     Usługodawca dopuszcza składanie zamówień w trybie ofertowym zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego. Usługodawca dopuszcza przyjęcie oferty wyłącznie bez zastrzeżeń w terminie określonym w dokumencie ofertowym. Za moment zawarcia umowy pomiędzy stronami w trybie ofertowym uznaje się moment zaakceptowania oferty przez Usługobiorcę.

6.     Po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje dane dostępowe umożliwiające korzystanie z Kursu.

7.     Usługobiorca uzyskuje dostęp do Kursu przez okres czasu wskazany w opisie Kursu zamieszczonym na Portalu. Dostęp do Kursy wygasa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub w momencie ukończenia Kursu i wydania przez Usługodawcę Certyfikatu.

8.     Usługodawca dokumentuje sprzedaż fakturą VAT wystawianą na wyraźne żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT bez podpisu Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania zamówienia.

VI. Ogólne warunki Kursów

1.     Udział w Kursie dostępny jest jedynie dla Usługobiorcy, który dokonał poprawnego zamówienia i opłacił pełną cenę Kursu.

2.     Dostęp do Kursu może otrzymać Uczestnik. Dane dostępowe do Kursu przekazuje Uczestnikowi Usługobiorca. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Uczestnika związane z dostępem do Kursu.

3.     Informacje o Kursie zawarte na Portalu opisują jego tematykę oraz planowany przebieg. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za przydatność danego Kursu do działalności zawodowej lub zarobkowej Usługobiorcy. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za poziom wiedzy i umiejętności nabytych w związku z udziałem w Kursie.

4.     W przypadku gdy zrealizowanie Kursu lub jego części nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy, Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do otrzymania zwrotu ceny niezrealizowanego Kursu lub jego części bez prawa do kierowania wobec Usługodawcy roszczeń przewyższających tą cenę.

5.     Usługobiorca lub Uczestnik zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Kursu, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do udziału w Kursie.

VII. Certyfikat

1.     Wydanie przez Usługodawcę Certyfikatu uwarunkowane jest pomyślnym ukończeniem przez Usługobiorcę lub Uczestnika Kursu.

2.     Certyfikat wystawiany przez Usługodawcę spełnia wymagania nakładane właściwymi przepisami prawa oraz jest akceptowany przez firmy z branży ubezpieczeń oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

VIII. Odpowiedzialność

1.     Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego. 

2.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na Portalu.

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.

4.     Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.

5.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia. 

6.     Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom oferowanych usług lub celom informacyjnym.

7.     Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

8.     W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę tytułem dostępu do Kursu, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

IX. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.     Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

2.     Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta usługobiorcy, Usługodawca usuwa Konta usługobiorcy z Portalu.

3.     Usunięcie Konta usługobiorcy może spowodować zakończenie odpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy bez przyznania Usługobiorcy prawa do otrzymania zwrotu płatności za zamówioną a niewykorzystaną w całości lub części usługę, chyba że świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte. 

4.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta usługobiorcy za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Usługobiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu.

5.     W przypadkach innych niż określone w ust. 1 Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia (np. zgodnie z załącznikiem nr 1) na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

6.     W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 7). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7.     W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

8.     W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w następujących przypadkach:

a.     świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,

b.     dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

X. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.

3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.

4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

 

XI. Własność intelektualna

1.     Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 

2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu, w tym materiałów szkoleniowych jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na Portalu.

3.     Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

4.     Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

a.     kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b.     rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,

c.     pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

XII. Postanowienia końcowe

1.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych. 

2.     Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.

3.     W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4.     Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

5.     Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 r.